หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แจ้งเวียนคำสั่งต่างๆ / เวรปฏิบัติการเกี่ยวกับผู้พิพากษาสมทบ
เอกสารแนะนำของศาล
เอกสารประกอบการอภิปรายโครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัด
ประกาศ
ระเบียบ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 1. พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ.๒๕๔๗
 2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ.๒๕๔๘
 3. พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๐
 4. พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
 5. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๒
 6. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๔๕
 7. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔
 8. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.๒๕๔๘
 9. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ.๒๕๓๔
 10. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗
 11. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๘
 12. พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๗
 13. พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๖
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มศาล
 1. (๔) คำฟ้อง
 2. (๕) คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง
 3. (๖) คำขอท้ายคำฟ้องอาญา
 4. (๘) บัญชีทรัพย์
 5. (๙) ใบแต่งทนายความ
 6. (๑๐) ใบมอบฉันทะ
 7. (๗) คำร้อง คำแถลง คำขอ
 8. (๑๑) คำให้การจำเลย
 9. (๑๒) หมายเรียกคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยาก
 10. (๑๓) หมายเรียกคดีแพ่งสามัญ
 11. (๑๔) หมายเรียกคดีอาญา
 12. (๑๕) บัญชีพยาน
 13. (๑๖) หมายเรียกพยานบุคคล
 14. (๑๗) หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ(คดีอาญา)
 15. (๑๘) หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ(คดีแพ่ง)
 16. (๑๙) ตรี หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง
 17. (๒๑) คำเบิกความพยาน
 18. (๒๒) รายงานกระบวนพิจารณา
 19. (๒๙) สัญญาประนีประนอมยอมความ
 20. (๓๒) อุทธรณ์
 21. (๓๓) ท้ายอุทธรณ์
 22. (๓๔) คำแก้อุทธรณ์
 23. (๓๕) ท้ายคำแก้อุทธรณ์
 24. (๓๗) ท้ายฎีกา
 25. (๓๘) คำแก้อุทธรณ์
 26. (๓๙) ท้ายคำแก้ฎีกา
 27. (๔๐ ก.)
 28. (๗) คำร้องขอถอนหลักประกัน
 29. (๗) คำร้องขอส่งเอกสาร
 30. (๖๖) ใบรับสิ่งของ
 31. หนังสือยินยอมของคู่สมรส
 32. หนังสือให้ความยินยอมแนบท้ายสัญญาประกัน
 33. บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น
E-Book
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 1. ข้อกฎหมายสำคัญในการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในทางอาญาตามกฎหมายไทย
 2. ประเด็นที่น่าสนใจในการปกป้องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known Mark) ในบริบทของกฎหมายไทยและอื่นๆ สู่ความเชื่อมโยงในยุค 4.0
 3. คดีแพ่งที่เกี่ยวกับสัญญาการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินโดย เลตเตอร์ออฟเครดิต ในกระบวนการพิจารณาคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 4. การค้าในศตวรรษที่ 21 กับทรัพย์สินทางปัญญา
 5. บทนิยามคำว่า ความลับทางการค้า แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 : ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป
 6. The Legal Appropriation of the Kingdom of Thailand on The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, 1989 (CISG)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด