หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 English  version Thai  version  
หน้าแรก 
เกี่ยวกับศาล 
ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ศาล  
Download แบบฟอร์ม  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ติดต่อศาลและแผนที่เดินทาง  
พ.ร.บ.และข้อกำหนด  
สถิติคดี  
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา 
CIPITC Library  
FAQs  
ศาลจังหวัดกับคดีทรัพย์สินทางปัญญา  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
ประกาศศาล/คำสั่ง  
ผู้ดูแลระบบ 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนักศึกษาในการปฏิบัติงานคดี
(Mini Law Clerk) ภาคฤดูร้อนประจำปี 2558

ขณะนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน ขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อหน่วยงานภายในกรุณาโทร 0-2141-1910
0-2141-1454 - 60 ต่อเบอร์ภายในที่ท่านทราบหรือ
ปรากฎตามตารางด้านล่างนี้

สถานที่

โทรศัพท์ภายใน

โทรสาร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

11785 - 86

0-2143-8722

กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ 11787  
งานโครงการใช้ระบบติดต่อสือสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Court) 11888  
งานสวัสดิการและนันทนาการ 11912  
งานห้องสมุด 11829 0-2143-8740
ศูนย์วิชาการ 11862  
กลุ่มกิจการพิเศษและการต่างประเทศ 11855 0-2143-8731 
งานเลขานุการผู้บริหาร 11857 0-2143-8732
งานผู้พิพากษาสมทบ 11904 0-2143-8730
งานการเงินและบัญชี 11790  
งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 11909 0-2143-8724
ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  11876,11793 0-2143-8725 
งานบังคับคดี 11903  
งานรับคำคู่ความคดีอาญา 11807  
ศูนย์คดีต่างจังหวัด  11906  
งานรับคำคู่ความคดีแพ่ง 11794  
งานออกหมาย 11795,11796  
งานสารบบและคำพิพากษา  11801,11802  
งานเก็บสำนวนคดี  11797  
งานอุทธรณ์ - ฎีกา  11806  
งานศูนย์นัดความ  11803  
ศูนย์ประสานงานก่อนสืบพยาน 11804  
งานหน้าบัลลังก์  11805  
ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  11809  
ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
เรื่อง แจ้งคำฟ้อง กำหนดการยื่นคำคัดค้าน และนัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนิน
คดีหมายเลขดำที่ กค.99/2557
ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
เรื่องแจ้งคำฟ้องและนัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนิน
คดีหมายเลขดำที่ กค.155/2552
ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ประนีประนอมประจำ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ.2557

คำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ที่ 82/2557 
เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ประนีประนอมประจำ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ.2557
 

 

ค้นคว้า / วิจัย

 

***เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน

 

บรรยายพิเศษ
สรุปการบรรยาย เรื่อง กฎหมายวาด้วยสิทธิในทรัพย์สินและระบบสังคมนิยมเศรษฐกิจการตลาดของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน “Chinese Property Law and Socialist Market Economy in China” โดย Professor Shen Weixing Vice Dean at School of Law, Tsinghua University
บทความพิเศษ
      ลักษณะพิเศษของการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดย นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง 
บทความ / งานวิจัยทรัพย์สินทางปัญญา
      ใบตราส่งและการส่งมอบสินค้าโดยปราศจากการเวนคืนใบตราส่งในประเทศฝรั่งเศส
      สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก (World Symposium on Geographical Indications 2013) โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การทรัพยืสินทางปัญญาโลก
      การปรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยให้สอดคล้องกับระบบมาดริด โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าต่างประเทศภายใต้กฎหมายไทย โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      การให้ความคุ้มครองแก่สัญญาณรายการที่ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      บทบาทของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการปกป้องงานอันมีลิขสิทธ์ โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      องค์กรส่งเสริมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Technology Licensing Organization-TLO) ในประเทศญี่ปุ่น โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      ความขัดข้องปัจจุบันในการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของประเทศไทย โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      ปัจจุบันและอนาคตของกฏหมายการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในคำบรรยายของผู้สอน โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
     Implementation of IP Mediation in Thailand: An Experience from The US Mediation Techniques by Thanarak Naowarat
     Possibility of Thailand’s Accession to the Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995 
     Parallel Imports in Pharmaceuticals : Increase Access to HIV Drugs*
     Odyssey Of Thailand Arbitrations for Contracts between Private Sector and Public Sector
     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
     การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
     พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 : หนึ่งในเครื่องมือเพื่อการปกป้องพันธุ์พืชของไทย
     ข้อยกเว้นของสิทธิบัตรยาตามหลัก Bolar Exception และการคุ้มครองข้อมูลในขั้นตอนของการทดลองยา
บทความ/งานวิจัยการ การค้าระหว่างประเทศ
     Implementation of U.S. Class Arbitrations in Thailand: An Experience from US Alternative Dispute Resolution by Thanarak Naowarat
     ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และประเด็นด้านกฎหมายแรงงาน : ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี และการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในอนาคต*
 


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | ทุกประเภท
เชิญชวน ส่งบทความลงวารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ฉบับพิเศษปี 2557   17 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 380 )
แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง   17 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 706 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา   20 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 205 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าอวยพรปีใหม่ประธานศาลอุทธรณ์ภาค1   20 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 105 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของศาล จำนวน 139 รายการ   24 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 466 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จัดงานเลี้ยงขอบคุณ คณะผู้พิพากษาโยกย้ายประจำปี 2557   27 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 249 )
การแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลเป็นภาษาอังกฤษ (รอบสัมภาษณ์)   27 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 122 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าอวยพรปีใหม่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม   20 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 99 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษมารดาข้าราชการศาลฯ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษมารดาข้าราชการศาลฯ
  :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เข้าอวยพรปีใหม่ประธานศาลอุทธรณ์และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เข้าอวยพรปีใหม่ประธานศาลอุทธรณ์และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานต้อนรับประจำศาล
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานต้อนรับประจำศาล
  :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาข้าราชการศาลฯ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาข้าราชการศาลฯ
  :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558
  :: วันที่ 6 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 100 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)