หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 English  version Thai  version  
หน้าแรก 
เกี่ยวกับศาล 
ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ศาล  
Download แบบฟอร์ม  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ติดต่อศาลและแผนที่เดินทาง  
พ.ร.บ.และข้อกำหนด  
สถิติคดี  
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา 
CIPITC Library  
FAQs  
ศาลจังหวัดกับคดีทรัพย์สินทางปัญญา  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
ประกาศศาล/คำสั่ง  
ผู้ดูแลระบบ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ในสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ฯ
เพื่อให้บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสม
ในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ชั้น 5-7) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ติดต่อหน่วยงานภายในกรุณา โทร 0-2141-1910,0-2141-1454 - 60
และกดหมายเลขงานที่ท่านต้องการติดต่อปรากฎตามตารางด้านล่างนี้ หรือกด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

รายการเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร
กด 1 ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
 

กด 1 งานประชาสัมพันธ์ งานประกันตัว

 0-2143-8725

  กด 2 งานบังคับคดี  
กด 2 ส่วนช่วยอำนวยการ
  กด 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  0-2143-8722
  กด 2 กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ  
  กด 3 งานใช้ระบบติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์(E-court)  
  กด 4 งานผู้พิพากษาสมทบ  0-2143-8730
  กด 5 ศุนย์วิชาการ  
  กด 6 งานสวัสดิการและนันทนาการ  
กด 3 ส่วนคดี
  กด 1 รับคำคู่ความคดีแพ่ง  
  กด 2 รับคำคู่ความคดีอาญา  
  กด 3 งานออกหมาย  
  กด 4 งานอุทธรณ์ฎีกา  
  กด 5 งานสารบบคำพิพากษา  
  กด 6 งานเก็บสำนวนคดีดำ  
  กด 7 งานเก็บสำนวนคดีแดงและงานแยกเก็บเอกสาร  
กด 4 ส่วนคลัง
  กด 1 งานการเงินและบัญชี  
  กด 2 งานพัสดุ อาคาร สถานที่  0-2143-8724
กด 5 ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
  กด 1 งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  0-2143-8729
กด 6 ส่วนช่วยพิจารณาคดี
  กด 1 นิติกรประจำชั้น 7 โซน 1  
  กด 2 นิติกรประจำชั้น 7 โซน 2  
  กด 3 นิติกรประจำชั้น 7 โซน 3  
  กด 4 นิติกรประจำชั้น 6  
  กด 5 ศูนย์หน้าบัลลังก์  
  กด 6 ศูนย์นัดความ  
  กด 7 ศูนย์ประสานงานก่อนสืบพยาน  
กด 7 ส่วนกิจการพิเศษและการต่างประเทศ
  กด 1 งานกิจการพิเศษและการต่างประเทศ 0-2143-8731
  กด 2 งานเลขานุการผู้บริหาร 0-2143-8732
ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
เรื่อง แจ้งคำฟ้อง กำหนดการยื่นคำคัดค้าน และนัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนิน
คดีหมายเลขดำที่ กค.99/2557
ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
เรื่องแจ้งคำฟ้องและนัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนิน
คดีหมายเลขดำที่ กค.155/2552
 
 

 

ค้นคว้า / วิจัย

 

***เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน

 

บรรยายพิเศษ
สรุปการบรรยาย เรื่อง กฎหมายวาด้วยสิทธิในทรัพย์สินและระบบสังคมนิยมเศรษฐกิจการตลาดของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน “Chinese Property Law and Socialist Market Economy in China” โดย Professor Shen Weixing Vice Dean at School of Law, Tsinghua University
บทความพิเศษ
      ลักษณะพิเศษของการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดย นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง 
บทความ / งานวิจัยทรัพย์สินทางปัญญา
      ใบตราส่งและการส่งมอบสินค้าโดยปราศจากการเวนคืนใบตราส่งในประเทศฝรั่งเศส
      สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก (World Symposium on Geographical Indications 2013) โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การทรัพยืสินทางปัญญาโลก
      การปรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยให้สอดคล้องกับระบบมาดริด โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าต่างประเทศภายใต้กฎหมายไทย โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      การให้ความคุ้มครองแก่สัญญาณรายการที่ถ่ายทอดผ่านดาวเทียม โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      บทบาทของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการปกป้องงานอันมีลิขสิทธ์ โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      องค์กรส่งเสริมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Technology Licensing Organization-TLO) ในประเทศญี่ปุ่น โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      ความขัดข้องปัจจุบันในการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของประเทศไทย โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      ปัจจุบันและอนาคตของกฏหมายการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
      การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในคำบรรยายของผู้สอน โดย อาจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา
     Implementation of IP Mediation in Thailand: An Experience from The US Mediation Techniques by Thanarak Naowarat
     Possibility of Thailand’s Accession to the Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, 1995 
     Parallel Imports in Pharmaceuticals : Increase Access to HIV Drugs*
     Odyssey Of Thailand Arbitrations for Contracts between Private Sector and Public Sector
     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
     การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
     พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 : หนึ่งในเครื่องมือเพื่อการปกป้องพันธุ์พืชของไทย
     ข้อยกเว้นของสิทธิบัตรยาตามหลัก Bolar Exception และการคุ้มครองข้อมูลในขั้นตอนของการทดลองยา
บทความ/งานวิจัยการ การค้าระหว่างประเทศ
     Implementation of U.S. Class Arbitrations in Thailand: An Experience from US Alternative Dispute Resolution by Thanarak Naowarat
     ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และประเด็นด้านกฎหมายแรงงาน : ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี และการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในอนาคต*
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางขอเรียนเชิญคู่ความซึ่งมีคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญฯ   15 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 50 )
ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลฯ   12 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 984 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ต้อนรับคณะผู้พิพากษาและผู้ประนีประนอมศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ต้อนรับคณะผู้พิพากษาและผู้ประนีประนอมศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ร่วมงานศาลล้มละลายกลางครบรอบ ๑๖ ปี
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ร่วมงานศาลล้มละลายกลางครบรอบ ๑๖ ปี
  :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานคดี
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานคดี
  :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC
  :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
  :: วันที่ 19 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดโครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดี
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดโครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดี
  :: วันที่ 17 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)