ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แจ้งเวียนคำสั่งต่างๆ / เวรปฏิบัติการเกี่ยวกับผู้พิพากษาสมทบ
เวรปฏิบัติการและเวรสำรอง
 1. คำสั่งเวรปฎิบัติการและเวรปฎิบัติการสำรองของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙
 2. คำสั่งเวรปฎิบัติการและเวรปฎิบัติการสำรองของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙
 3. คำสั่งเวรปฎิบัติการและเวรปฎิบัติการสำรองของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙
 4. คำสั่งเวรปฎิบัติการและเวรปฎิบัติการสำรองของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐
 5. คำสั่งเวรปฎิบัติการและเวรปฎิบัติการสำรองของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐

ข่าวสารต่างๆ

  บัญชีรายชื่อผู้ประนีประนอม
  บัญชีรายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง
  1. บัญชีรายชื่อผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง
  เอกสารแนะนำของศาล
  แบบฟอร์ม
   แบบฟอร์มศาล A4
  1. (๔) คำฟ้อง
  2. (๕) คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง
  3. (๖) คำขอท้ายคำฟ้องอาญา
  4. (๘) บัญชีทรัพย์
  5. (๙) ใบแต่งทนายความ
  6. (๑๐) ใบมอบฉันทะ
  7. (๗) คำร้อง คำแถลง คำขอ
  8. (๑๑) คำให้การจำเลย
  9. (๑๒) หมายเรียกคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยาก
  10. (๑๓) หมายเรียกคดีแพ่งสามัญ
  11. (๑๔) หมายเรียกคดีอาญา
  12. (๑๕) บัญชีพยาน
  13. (๑๖) หมายเรียกพยานบุคคล
  14. (๑๗) หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ(คดีอาญา)
  15. (๑๘) หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ(คดีแพ่ง)
  16. (๑๙) ตรี หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง
  17. (๒๑) คำเบิกความพยาน
  18. (๒๒) รายงานกระบวนพิจารณา
  19. (๒๙) สัญญาประนีประนอมยอมความ
  20. (๓๒) อุทธรณ์
  21. (๓๓) ท้ายอุทธรณ์
  22. (๓๔) คำแก้อุทธรณ์
  23. (๓๕) ท้ายคำแก้อุทธรณ์
  24. (๓๗) ท้ายฎีกา
  25. (๓๘) คำแก้อุทธรณ์
  26. (๓๙) ท้ายคำแก้ฎีกา
  27. (๔๐ ก.)
  28. (๗) คำร้องขอถอนหลักประกัน
  29. (๗) คำร้องขอส่งเอกสาร
  30. (๖๖) ใบรับสิ่งของ
  31. หนังสือยินยอมของคู่สมรส
  32. หนังสือให้ความยินยอมแนบท้ายสัญญาประกัน
  33. บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น

  ประกาศ
   เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  1. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙)
  2. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)
  3. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐)
  4. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐)

  5. แนวทางการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา
  6. แนวทางการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง

  ระเบียบ
   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  1. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒
  2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.๒๕๔๓
  3. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒
  4. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
  5. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖
  6. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.๒๕๔๘
  7. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔
  8. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๔๙๙ มาตรา ๒๗๑-๒๗๕ (ความผิดเกี่ยวกับการค้า)
  9. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๕

  10. ***
  11. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๓๙
  12. ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๐

  13. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  14. พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ.๒๕๔๗
  15. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ.๒๕๔๘
  16. พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๐
  17. พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
  18. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๒
  19. พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๔๕
  20. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔
  21. พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.๒๕๔๘
  22. พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ.๒๕๓๔
  23. พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗
  24. พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๘
  25. พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๗
  26. พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๖

  บทความ
   บทความทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  1. ข้อกฎหมายสำคัญในการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในทางอาญาตามกฎหมายไทย
  2. ประเด็นที่น่าสนใจในการปกป้องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known Mark) ในบริบทของกฎหมายไทยและอื่นๆ สู่ความเชื่อมโยงในยุค 4.0
  3. คดีแพ่งที่เกี่ยวกับสัญญาการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินโดย เลตเตอร์ออฟเครดิต ในกระบวนการพิจารณาคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
  4. การค้าในศตวรรษที่ 21 กับทรัพย์สินทางปัญญา
  5. บทนิยามคำว่า ความลับทางการค้า แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 : ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป
  6. The Legal Appropriation of the Kingdom of Thailand on The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, 1989 (CISG)