หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 English  version Thai  version  
หน้าแรก 
เกี่ยวกับศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ศาล  
Download แบบฟอร์ม  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ติดต่อศาลและแผนที่เดินทาง  
พ.ร.บ.และข้อกำหนด  
สถิติคดี  
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา 
CIPITC Library  
FAQs  
ศาลจังหวัดกับคดีทรัพย์สินทางปัญญา  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
ประกาศศาล/คำสั่ง  
ผู้ดูแลระบบ 

ผู้พิพากษาสมทบ

รายชื่อผู้พิพากษาสมทบ
ประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 1.  นางกรรณิการ์ ว่องอรุณ   45.  นายสุวรรณ ดำเนินทอง     89.  นายอิทธิกร ขำเดช 
 2.  นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง   46.  นายโสภณ ปิยะภาณี     90.  นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ 
 3.  นางกัลยา สุภัทรวณิชย์   47.  นายอรรถพร วัฒนสุทธิ์     91.  นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ 
 4.  นางจุมพิตา เรืองวิชาธร   48.  นางสาวอรุณลักษณ์ วิทยวิจิน     92.  นางสาวจรัสรัตน์ จำรัสฤทธิรงค์ 
 5.  นางชุติมา รัตนอมรพิน   49.  นายอำนวย สุจริตธรรม     93.  นางจินตนา เกียรติสุรนนท์ 
 6.  นายชูลิต สถาวร   50.  นายกริช ธรรมกิจ     94.  นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
 7.  นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย   51.  นายกิตติศักดิ์ กุลวิชิต     95.  นายชญานิน เทพาคำ
 8.  นายไชยวัฒน์ อินทรสังขนาวิน   52.  นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์      96.  นางสาวชัญญาพัทธ์ ภูริภคธร
 9.  นายณรงค์ศักดิ์ พิชยพาณิชย์    53.  นางสาวใจรัก เอื้อชูเกียรติ     97.  นางสาวชุติมา บุญยประภัศร
10.  นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์    54.  นายชัยยุทธ ช่างสาร    98.  นางชูศรี ศรีเพ็ญ
11.  นายเทียนชัย ลายเลิศ    55.  นายชาญชัย เชาวน์รัตนะ     99.  นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส
12.  นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์   56.  นางชุติมา รัตนเสถียร    100.  นางสาวดาราณี วงศ์สัจจา
13.  นางเบญวรรณ จำรูญพงษ์   57.  นายดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน    101.  นายดิสพล จันศิริ
14.  นายประเทือง ศรีรอดบาง    58.  นายถานันดร์ วัชโรทยางกูร    102.  นายถวัลย์ สันตติกุล
15.  นางสาวประภาภรณ์ อาคมานนท์    59.  นายทวีศักดิ์ วงศ์ศิริ    103.  นายทวีศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิกุล
16.  นายประสิทธิ์ ลิสวัสดิ์    60.  นายธนชัย ธนชัยอารีย์    104.  นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ
17.  นายปรีชา เศขรฤทธิ์    61.  นายธนพล ศิริธนชัย    105.  นายธนวัฒน์ ทองประดิษฐ์
18.  นางปิยะวดี อภิชาตบุตร    62.  นายธนิต ชังถาวร    106.  นายธวัชชัย สุวรรณพานิช
19.  นายพนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์    63.  นายธเนศ วีระศิริ    107.  นางนวรัตน์ เปาอินทร์
20.  นายพรรณพ ชะระไสย์    64.  นายประสิทธิ์ ศิริชีพชัยยันต์    108.  นางนวลวรรณ สุนทรภิษัช
21.  นางพรรณี สุภัทรพันธุ์    65.  นายประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล    109.  นางสาวนัฎตินา เนตรสุวรรณ
22.  นางพิชนี โพธารามิก    66.  นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์    110.  นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
23.  นายพิพัฒน์ โกศัลวัฒน์    67.  นายเพ็ชร ชินบุตร    111.  นางสาวปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
24.  นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา    68.  นางไพรินทร์ เพชรคล้าย    112.  นายปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
25.  นางสาวเพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู    69.  นายภัทร อัยรักษ์    113.  นายผสันต์ ธัมปราชญ์
26.  นางมรกต ยิบอินซอย    70.  นางภัทรียา เบญจพลชัย    114.  นางผานิต หล่อตระกูล
27.  นายยนต์ ทองไทย    71.  นายยุทธนา ทัพเจริญ    115.  นายโพธิทัต พิริยวิรุตม์
28.  นางระวิวรรณ ปรีดีสนิท    72.  นางสาวรุ่งนภา สวัสดิสรรพ์    116.  นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม 
29.  นายวรเทพ สุภาดุลย์    73.  นางลาวัลย์ หอนพรัตน์    117.  พลตรีหญิงวาสนา คงมาลัย 
30.  นางสาววรรณา ตุลยธัญ    74.  นางวนิชา ใจสำราญ    118.  นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ 
31.  นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ    75.  นางสาววนิดา จุลลพาณิชยกรรม    119.  นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 
32.  นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์    76.  นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์    120.  นางศรีนวล กรกชกร 
33.  นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์    77.  นางวิภาทิพย์ เหมือนทองจีน    121.  นายศรีศักดิ์ จามรมาน 
34.  นายศักดิ์ชัย วีรศักดิ์วัฒนา    78.  นายวิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์    122.  นายสงกรานต์ คงศรีเจริญ 
35.  นายเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ    79.  นายสุขแสง คูกนก    123.  นายสญชัย นินนาท 
36.  นายสนิท นิติธรรมาศ    80.  นางสาวสุธิศา พุกกะเวส    124.  นายสมศักดิ์ ธนาศุภวัฒน์ 
37.  นางสมทรง อุยยามะพันธุ์    81.  นางสาวสุพัตรา อัศวสุขี    125.  นางสุกัญญา สุจฉายา 
38.  นายสมบัติ อนันตรัมพร    82.  นางสุภาณี จันทศาศวัต    126.  นายสุธรรม อยู่ในธรรม 
39.  นายสมบุญ พัชรโสภาคย์    83.  นางสุภีร์ ปิยะอรุณ    127.  นางสุนิสา มณีนิล 
40.  นายสมพงศ์ นครศรี    84.  นายสุเมธ เอื้องพูลสวัสดิ์    128.  นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ 
41.  นายสมพร ไพสิน    85.  นางสาวอภิญญา อัศวนิก    129.  นายอมริทธิ์ หะริณธนาวุฒิ 
42.  นายสัญญา โชคดีพาณิชย์    86.  นายอรรถการ ตฤษณารังสี    130.  นางสาวอรรยา สิงห์สงบ 
43.  นายสันติ รัตนสุวรรณ    87.  นางอัญชลี จำรัสฤทธิรงค์    131.  นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม 
44.  นายสุพรรณ โปษยานนท์    88.  นางสาวอัมพร รังสิติยากร         

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 9769