หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 English  version Thai  version  
หน้าแรก 
เกี่ยวกับศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ศาล  
Download แบบฟอร์ม  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ติดต่อศาลและแผนที่เดินทาง  
พ.ร.บ.และข้อกำหนด  
สถิติคดี  
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา 
CIPITC Library  
FAQs  
ศาลจังหวัดกับคดีทรัพย์สินทางปัญญา  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
ประกาศศาล/คำสั่ง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ศาล
ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ ประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


นายสัญชัย สิงคารวนิช
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ส่วนช่วยอำนวยการ
นางสาวรัตนา พึ่งยล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วน)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวลาวัณย์ ปฐมบุรุษรัตน์

นางสาวณภาภัช อ่อนศรี
นางสาวพิริยา ศรียา
นางสาวจิรารัตน์ ฮามพิทักษ์
นางสาวทัศนีย์ สมจิตร
นางมนัสนันท์ สืบสังข์
นางญาณฉันทนา สร้อยทา
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่ม)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ  
นางสาวศิริมา สุวรรณปักษ์

นางจันทร์เพ็ญ นาคนิยม
นายธีระพงศ์ จินดาพันธ์
นางสาวปวีณา แก้วนา
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่ม)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวรัญญู คล้ำภิบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
งานห้องสมุด
นางธนาภา ฉิมเพชร
นางเนตรนภา หอมกระแจะ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
งานโครงการ E-COURT
นายเสกสันต์ ชะลา
นางสาวศิรินภา หลวงประทุม
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
งานสวัสดิการและนันทนาการ
นางสาวกอบแก้ว สังข์อยุทธ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้างาน)
ศูนย์วิชาการ
นางสาวสุกัญญา โกมัยพันธ์
นางสาวทัศน์ศรันย์ ผิวเผือก
นางสาวอัญชุลี เมาะราษี
นายสิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
 
กลุ่มกิจการพิเศษและการต่างประเทศ / 
งานเลขานุการผู้บริหาร
นางสาวชุดาภรณ์ เหมโลหะ แก้วกูร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้าส่วน)
งานเลขานุการผู้บริหาร
นายธีรกานต์ หางแก้ว
นางสาวอรอนงค์ ทองรอด
นางจารุณี รุ่งสว่าง
นางสาวประภัสสร คัจฉพันธ์
นางสาวชลชญา อ่วมอนงค์
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
กลุ่มกิจการพิเศษและการต่างประเทศ
นางสาวสุทธาภรณ์ เรียงรุ่งโรจน์
นางสาวนวลนลิน ชวนประสิทธิ์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
งานผู้พิพากษาสมทบ
นางสาวศรีชมภู อุ่นจิตรพันธ์
นางสาวรัชนี ภิญโญศรี
นางสาวสุดารัตน์ พันธ์สอาด
นางสาววนิดา อันทะปัญญา
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
 
ส่วนคลัง
นางสาวธิดา เจริญผล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วน)
งานการเงินและบัญชี
นางสาวรติมา สันติวงศ์

นายกิตติชัย ใจแก้ว
นางชัญญา มะโนสา
นางสาวกาญจนา กุลจันสี
นางสาวอรสา แข็งแรง
นางสาววันทนา ชาภู่พวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(หัวหน้างาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ  
นางสาวภัสพร ลัทธยาพร

นางสาวปุณยนุช เดชสุวรรณ
นางสาวไลลา มะลี
นายกฤษนที คานะมี
นายวิรัตน์ มะโนสา
นายสมัตถ์ ชัยศรี
นายสุรพันธ์ คุยหกาญจน์
นางปราณี สุภานนท์
นายพรชัย โสบิน
นางสาวณัฐพร เข็มทอง
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้างาน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
 
ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
นายเอกพันธ์ ช่างสลัก นิติกรชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วน)
นายวิชญ์ภาส เด่นสมุทร
นางสาวอัมรรัตน์ พูลรอด
นางสาวสุพรรษา สมสี
นายสุชาติ  จันทร์พวง
นางสาวปรีดาลักษณ์ ทัศนียะเวช
นางสาวชญาภา เสกสรรกุญชร
นางสาวขวัญฤทัย คงทอง
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน) 
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงา่นศาลยุติธรรมปฎิบัติการ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
งานบังคับคดี
นายสัญญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล
นางสาวอุบล สัมปะชาโน
นายจุมพล กาลสัมฤทธิ์
ว่าที่ร้อยตรีนเรศน์ ศุกลสิริสิทธิ์
นายชัยวัฒน์ ด้วงสง
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
ส่วนคดี
นางวิไล จินพล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วน)
งานรับคู่ความคดีอาญา
นายลือชัย จุ้ยคลัง
นายเบญจพล เอี่ยมประเสริฐ
นายปโญธรณ์ เหมียนย่อง
นายพีรฉัตร จรรยาสัณห์
นางสาวธาร์ณิการ์ โอฬาร์รัตน์
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
งานศูนย์คดีต่างจังหวัด
นายธารา สหายยา
นายศักดิ์เพชร แถบประสิทธิ์
นางสาวระวีวรรณ จตุุรพรชัยเลิศ
นายเก่งการณ์ กองกุล
นางสาวนภัสนันท์ เพชรล้อมทอง
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
งานรับคำคู่ความคดีแพ่ง
นายวชิรวิชญ์ จันทร์แสงสุข
นายอภิรักษ์ ศรีสวัสดิ์
นางวนาลี อ่อนหวาน
นางการรัตนา คล้ายมุข
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
งานออกหมาย
นายวิศรุต สืบสังข์
นางสาวสกุลกาญจน์ ทัดแก้ว
นางสาวสขิลา อภิชาติยากร
นางสาวสุภัควดี เขื่อนทอง
นางสาวเพชรรัชดา ดำสวัสดิ์
นางสาวปภาดา คำเมืองคุณ
นายอัครเดช กิติพูลวงษ์วนิช
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
งานสารบบคำพิพากษา
นางสาวดรุณี ฉิ่งกังวานชัย

นางพิชยา เกิดแก่น
นางสาวปภาวี นุ่งอาหลี
นางสาวอัจฉรา ทรัพย์สูงเนิน
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
งานเก็บสำนวนคดีดำ
นางมาเรียม นาทอง

นางสาวรัศมี ผกามาลย์
นายนรวีร์ ผุดผ่อง
นายวิทยา เพ็ชรแก้ว
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ (หัวหน้างาน)

นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
งานเก็บสำนวนคดีแดงและศูนย์คัดถ่าย
นางเบญจมาศ มาจันทึก

นายวิชญ์ภาส เด่นสุนทร
นางสิรีธร วุฒิสาวงค์
นายกิติพงษ์ ภครุจีกุล
นางสาวอุมาพร คำแก้ว
นายนพนันท์ เวฬุวนารักษ์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ (หัวหน้างาน)
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
งานอุทธรณ์ - ฎีกา
นางสาวนันดา สุดคนึง
นางสาวศุภกัญญา จันทร์เจริญสุข
นายอนุรุทธ พรหมเชียง
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
 
ส่วนช่วยพิจารณาคดี
นางสาวสุชัญญา สุขสมนาวุฒิ นิติกรชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วน)
นางสาวสุวิไล กิ่งสุวรรณพงษ์
นายกฤษณะ ศรีสุเมธชัย
นางสาวฐาปณันท์ สกุลพาณิชนันท์
นางสาวปรีดาลักษณ์ ทัศนียะเวช
นางสาวนงลักษณ์ ฝูงชนเชย 
นางสาวพนิดา มานะ
นายธราดล กว้างไพศาล
นายมานพ นุชนารถ
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทพันธ์
นายปรีชา ฉิมมาแก้ว
นางสาวปาริชาต ชูช่วย
นางสาววราภรณ์ เวียงจันทร์
นางสาวอิสรารัสมิ์ ยุวรัตน์
นายเกียรติศักดิ์ นาคเกษม
นายบูชา รองเดช
นายธนากรณ์ แสนสุภา
นางสาวมณีนุช แสงสุวรรณนุกุล
นายรังสรรค์ จันทร์ใต้
นายอดุลวิทย์ พิพัฒน์จิระกุญชร
นางสาวสุจิตรา เหล่ากสิการ

นางสาวอัมภา รัตนาศักดากร
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ 
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
งานหน้าบัลลังก์
นางณิรดา เตทะสุทธิ์

นางสาวสุดาภรณ์ หวังสะแล่ะฮ์
นางน้ำอ้อย จันทวาสน์
นางอมราพร เกื้อฉิม
นางวาสินี แท่นจิรวัฒนา
นางอมราพร เกื้อฉิม
นางสาวสุภาพรรณ ชัยศรี
นางสาวภัทรทิยา มะดีลี
นางสาวพัชรี บัวคำ
นางสาวพรพรรณ รอดขำ
นางมัทนา กิติพูลวงษ์วนิช
นางสาวกัญญาณัฐ รุ่งเรือง
นางสาวภัทรพรรณ์ โล่ห์คำ
นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ประสิทธิ์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้าศูนย์)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
นางพิมพ์ลภัทร จเรสมบัติเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วน)
นางสาวเปรมินทร์ ภัคกุลภูริวัฒน์
นางสาปรียาวรรณ จูจันทร์
นางสาวสรัณยา่ ทองโสม
นายดลวาหาบ เตาวะโต
นิติกรชำนาญการ.
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
ศูนย์นัดความ
นางอัมพิกา โกสัยสุก เจ้าหน้าศาลยุติธรรมชำนาญงาน
นางสาวน้องนุช อาจแสน
นางมัทนา กิติพลูวงษ์วนิช
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ศูนย์ประสานงานก่อนสืบพยาน
นายวิชัย กิตตินุพัฒน์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
นางนันทิกานต์ เทียนวรรณกิจ
นางธารไพลิน เทพฉิม
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 19519