หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 English  version Thai  version  
หน้าแรก 
เกี่ยวกับศาล 
ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ศาล  
Download แบบฟอร์ม  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ติดต่อศาลและแผนที่เดินทาง  
พ.ร.บ.และข้อกำหนด  
สถิติคดี  
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา 
CIPITC Library  
FAQs  
ศาลจังหวัดกับคดีทรัพย์สินทางปัญญา  
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา  
ประกาศศาล/คำสั่ง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ศาล
ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ ประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

นายไพโรจน์ ทิมจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ส่วนช่วยอำนวยการ
นางสาวรัตนา พึ่งยล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วน)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวลาวัณย์ ปฐมบุรุษรัตน์

นางสาวณภาภัช อ่อนศรี
นางสาวพิริยา ศรียา
นางสาวจิรารัตน์ ฮามพิทักษ์
นางสาวทัศนีย์ สมจิตร
นางมนัสนันท์ สืบสังข์
นางญาณฉันทนา สร้อยทา
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่ม)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ  
นางสาวศิริมา สุวรรณปักษ์

นางจันทร์เพ็ญ นาคนิยม
นางสาวปวีณา พรมเดื่อ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่ม)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวรัญญู คล้ำภิบาล
นางสาวเดือนลดา ปัญญาโชคชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)
งานห้องสมุด
นางธนาภา ฉิมเพชร
นางธารไพลิน เทพฉิม
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
งานโครงการ E-COURT
นายเสกสันต์ ชะลา
นางสาวศิรินภา หลวงประทุม
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
งานสวัสดิการและนันทนาการ
นางสาวกอบแก้ว สังข์อยุทธ์

นายวิชญ์ภาส เด่นสุนทร
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้างาน)
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
ศูนย์วิชาการ
นางสาวสุกัญญา โกมัยพันธ์
นายวชิรวิชญ์ จันทร์แสงสุก
นางสาวทัศน์ศรันย์ ผิวเผือก
นางสาวอรพรรณ อ่อนเจริญ
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
 
กลุ่มกิจการพิเศษและการต่างประเทศ / 
งานเลขานุการผู้บริหาร
นางสาวชุดาภรณ์ เหมโลหะ แก้วกูร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้าส่วน)
งานเลขานุการผู้บริหาร
นายธีรกานต์ หางแก้ว
นางสาวอรอนงค์ ทองรอด
นางจารุณี รุ่งสว่าง
นางสาวประภัสสร คัจฉพันธ์
นางสาวชลชญา อ่วมอนงค์
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
กลุ่มกิจการพิเศษและการต่างประเทศ
นางสาวอรจิรา นิธิชญานน
นางสาวนวลนลิน ชวนประสิทธิ์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
งานผู้พิพากษาสมทบ
นางสาวศรีชมภู อุ่นจิตรพันธ์
นางสาวรัชนี ภิญโญศรี
นางสาวสุดารัตน์ พันธ์สอาด
นางสาววนิดา อันทะปัญญา
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
 
ส่วนคลัง
นางเสาวภาพร สิขิวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วน)
งานการเงินและบัญชี
นางสาวรติมา สันติวงศ์

นายกิตติชัย ใจแก้ว
นางสาวภัทรภรณ์ นำพล
นางสาวปุณยนุช เดชสุวรรณ์
นางสาวอัจฉรา ทรัพย์สูงเนิน
นางชัญญา มะโนสา
นางสาวกาญจนา กุลจันสี
นางสาวอรสา แข็งแรง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(หัวหน้างาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
งานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ  
นายอนันตชัย สุขศรี

นางสาวจิราพร ฉายแสง
นางสาวศิริพร อุ่นแก้ว
นายวิรัตน์ มะโนสา
นายสมัตถ์ ชัยศรี
นายสุรพันธ์ คุยหกาญจน์
นางปราณี สุภานนท์
นายพรชัย โสบิน
นางสาวณัฐพร เข็มทอง
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้างาน)
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
พนักงานสถานที่ (ลูกจ้างประจำ)
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
 
ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
นายเอกพันธ์ ช่างสลัก นิติกรชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วน)
นางสาวอัมรรัตน์ พูลรอด
นายชนะชน ประดิษฐกุล
นายอดุลวิทย์ พิพัฒน์จิระกุญชร
นางสาวปรีดาลักษณ์ ทัศนียะเวช
นางสาวสุรีพร เอมบางเตย
นางสาวสุทธาภรณ์ เรียงรุ่งโรจน์
นางสาวขวัญฤทัย คงทอง
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน) 
นิติกรชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
งานบังคับคดี
นายสัญญา เทพพิพัฒน์ชัยกุล
นายจรูณศิลป์ บุอ่อน
นางสาวอุบล สัมปะชาโน
นายจุมพล กาลสัมฤทธิ์
ว่าที่ร้อยตรีนเรศน์ ศุกลสิริสิทธิ์
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
ส่วนคดี
นางอำไพ แผ้วกิ่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าส่วน)
งานรับคู่ความคดีอาญาี
นายลือชัย จุ้ยคลัง
นายเบญจพล เอี่ยมประเสริฐ
นายปโญธรณ์ เหมียนย่อง
นายพีรฉัตร จรรยาสัณห์
นางสาววันทนา ชาภู่พวง
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
งานศูนย์คดีต่างจังหวัด
นายกฤษณะ ศรีสุเมธชัย
นางจิดาภา ศรีภัทรโชติ
นางสาวอัญชุลี เมาะราษี
นายศักดิ์เพชร แถบประสิทธิ์
นางสาวนภัสนันท์ เพชรล้อมทอง
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
นิติกรชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
งานรับคำคู่ความคดีแพ่ง
นางสาวดรุณี ฉิ่งกังวานชัย
นายพนมศักดิ์ เหนือโชติ
นางวนาลี อ่อนหวาน
นายวีระ มั่งสุวรรณ์
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
งานออกหมาย
นายวิศรุต สืบสังข์
นางสาวสกุลกาญจน์ ทัดแก้ว
นางสาวสขิลา อภิชาติยากร
นางสาวสุภัควดี เขื่อนทอง
นางสาวเพชรรัชดา ดำสวัสดิ์
นางสาวปภาดา คำเมืองคุณ
นายอัครเดช กิติพูลวงษ์วนิช
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
งานสารบบคำพิพากษา
นางสาวนันดา สุดคนึง
นางสาวปภาวี นุ่งอาหลี
นางสาวน้ำอ้อย จันทวาสน์
นางเนตรนภา หอมกระแจะ
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
งานอเก็บสำนวน
นางมาเรียม นาทอง

นางสาวรัศมี ผกามาลย์
นายจิรศักดิ์ กำมะหยี่
นายนรวีร์ ผุดผ่อง
นายวิทยา เพ็ชรแก้ว
นางสาวอัมภา รัตนศักดากร
นายนักรบ จิตตเกษม
นายนพนันท์ เวฬุวนารักษ์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
งานอุทธรณ์ - ฎีกา
นายสมศักดิ์ เกียรติศักดาชัย
นางทรรศนีย์ พุ่มขจร
นายอนุรุทธ พรหมเชียง
นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างาน)
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
 
ส่วนช่วยพิจารณาคดี
นายธารา สหายา นิติกรชำนาญการ (หัวหน้าส่วน)
นางสาวนงลักษณ์ ฝูงชนเชย 
นางสาวพนิดา มานะ
นายธราดล กว้างไพศาล
นายมานพ นุชนารถ
นางสาวศุภกัญญา จันทร์เจริญสุข
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทพันธ์
นายปรีชา ฉิมมาแก้ว
นางสาวจิรวรรณ นาคมาศ
นางสาวปาริชาต ชูช่วย
นางสาววราภรณ์ เวียงจันทร์
นางสาวฐาปณันท์ สกุลพาณิชนันท์
นางสาวสิรีธร วุฒิสาวงค์
นางสาวอิสรารัสมิ์ ยุวรัตน์
นายเกียรติศักดิ์ นาคเกษม
นายบูชา รองเดช
นายธนากรณ์ แสนสุภา
นางสาวมณีนุช แสงสุวรรณนุกุล
นายรังสรรค์ จันทร์ใต้
นางสาวณิศรา เจษฏาอภิบาล
นิติกรชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
ศูนย์นัดความและศูนย์ประสานงานก่อนสืบพยาน
นายวิชัย กิตตินุพัฒน์

นางอัมพิกา โกสัยสุก 
นางสาวสุจิตรา เหล่ากสิการ
นางสาวอมรวรรณ สุนทรพงษ์
นางนันทิกานต์ เทียนวรรณกิจ
นางสาวน้องนุช อาจแสน
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้างาน)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ 
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
งานหน้าบัลลังก์
นางณิรดา เตทะสุทธิ์

นางสาวธานิการ์ โอฬาร์รัตน์
นางวาสินี แท่นจิรวัฒนา
นางอมราพร เกื้อฉิม
นางรจิกาญจน์ จันทรัตน์
นางสาวสุดาภรณ์ หวังสะแล่ะฮ์
นายธีระพงศ์ จินดาพันธ์
นางสาวสุภาพรรณ ชัยศรี
นางสาวภัทรทิยา มะดีลี
นางสาวพัชรี บัวคำ
นางสาวพรพรรณ รอดขำ
นางมัทนา กิติพูลวงษ์วนิช
นางสาวกัญญาณัฐ รุ่งเรือง
นางสาวภัทรพรรณ์ โล่ห์คำ
นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ประสิทธิ์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
(หัวหน้าศูนย์)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (ลูกจ้างชั่วคราว)
 
ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
นางสาวณัฐนุช อินทร์ใจเอื้อ นิติกรชำนาญการ (หัวหน้าส่วน)
นางสาวเปรมินทร์ ภัคกุลภูริวัฒน์
นางสาปรียาวรรณ จูจันทร์
นายดลวาหาบ เตาวะโต
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 14297