ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลในการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
เอกสารแนบ