ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

คณะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง

คณะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง


เอกสารแนบ