ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

รายชื่อ 8 ทีม (ภาคภาษาไทย) เข้ารอบการแข่งขันการแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา ประจำปี 2560

รายชื่อ 8 ทีม (ภาคภาษาไทย) เข้ารอบการแข่งขันการแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา ประจำปี 2560


เอกสารแนบ