ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ขอเรียนเชิญคู่ความซึ่งมีคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นำคดีเข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๐

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ขอเรียนเชิญคู่ความซึ่งมีคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นำคดีเข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๐


เอกสารแนบ