ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐)

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐)


เอกสารแนบ