ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จำหน่ายหนังสือรวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีลิขสิทธิ์ คดีสิทธิบัตรและความลับทางการค้า และคดีเครื่องหมายการค้า

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จำหน่ายหนังสือรวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีลิขสิทธิ์ คดีสิทธิบัตรและความลับทางการค้า และคดีเครื่องหมายการค้า