ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ขอเชิญคู่ความที่มีคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นำคดีเข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ขอเชิญคู่ความที่มีคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นำคดีเข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561