ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.59 เฉพาะคำพิพากษาที่ได้อ่านให้คู่ความฟังตั้งแต่ 1 พ.ย.59

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ.2561

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ.2561


เอกสารแนบ